รายวิชาที่มีอยู่

วิทยาศาสตร์อัจฉริยะ (ชีววิทยา 5) ม.3

การศึกษาค้นคว้า 1  ชั้น ม.4

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม4.